CAMWorks 2020 SP0 Build 2019.11.30 for Solidworks 2019-2020


CAMWorks là một phần mềm và ứng dụng dựa trên CAM minh được thêm vào phần mềm mạnh mẽ Solidworks, một số các công cụ công nghệ và tự động hóa tốt nhất phù hợp với mục tiêu tăng năng suất và tối đa hóa hiệu suất gia công CNC, trong một môi trường trực quan cho người sử dụng Ưu đãi.

Do Sid Bachelorx (không giống như phần mềm CAD / CAM khác) không cung cấp môi trường cho người dùng thực hiện các tác vụ CAM, nên nhiều phần mềm đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng về vấn đề này. Việc sử dụng CAMWorks có nghĩa là khả năng tự động phân bổ các công cụ cho các hoạt động gia công có tính đến tất cả các tiêu chí để chọn công cụ (ID TechDB, Loại công cụ và Định hướng chủ) và các tham số của công cụ chính.

CAM (Computer Aided Manufacturing) Works – a module for creating control programs for CNC machines.
Programming milling, turning, turning, milling and wire EDM module means CAMWorks.

* Module CAMWorks allows you to create programs milling, turning, turning, milling and wire EDM. The following types of machines: milling with simultaneous control of two? five axes;
* Turning single and duplex, with one or two slides, with a programmable servo-mechanism (tailstocks, lunettes, catcher details …);
* Turning Milling single and duplex, with one or two slides, with a programmable servo-mechanism, with simultaneous control of two-five axes;
* Erosion of two- and chetyrohosevye.
Processing is carried out directly on SolidWorks and directly on SolidWorks models. results of the programmer are stored in the same model part or assembly SolidWorks. This provides full associativity model and tool path that leads to the automatic renewal of the tool path when the model changes. When added to the SolidWorks model of any process data, such as signs of roughness, base, tolerances of form and position of surfaces, tolerances on dimensions, engineer-programmer always has immediate access to them, which facilitates the selection scheme based on machine parts and the selection needed to providing a predetermined quality of the tool parts and cutting modes. The item can be easily adapted to the needs of processing by, for example, to eliminate redundant terms of processing elements geometry or by applying to the executive model dimensions in the middle of the tolerance. While working with the SolidWorks assembly can perform a joint processing of multiple parts program processing a series of parts, or just completely simulate all the real situation on the machine table – all of snap-in, preparation of any complexity and so on – for the most complete account the realities of treatment at the earliest stages of creation program

Download:
http://www.fshare.vn/file/4MG8HEAXN5HP
http://www.fshare.vn/file/LKRTMEQC5EC6
http://www.fshare.vn/file/BH79HE7JS78A
Pass ” benhvientinhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.